សង្ឃណេនថៃ ដែលថតរូបបង្អួតរាងដាក់ស្រីៗ តាមហ្វេសប៊ុក ត្រូវក្រសួងធម្មការចាត់វិធានការហើយ

ក្រសួងធម្មការនិងសា សនាតាម រយៈលោកសេ ង សុមុនី អ្នកនាំពាក្យក្រសួង ធម្មការ និងសាសនា បានឲ្យ វិទ្យុវាយោដឹងថា ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព្រះសង្ឃមួយ អង្គព្រះនាមណេ នថៃ ដែលបានបង្ហោះនូវរូបភាពជា ច្រើនសន្លឹកអំពីដំណើរ កម្សាន្តទៅកាន់តំបន់ព្រៃភ្នំ ដែល ថតរូបបែ បជាអ្នកប ង្ហាញម៉ូតនោះ ពេលនេះមន្ត្រី សង្ឃកំពុង ធ្វើការណែនាំទៅកាន់មន្រ្តីសង្ឃគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីតាមដា នស្រាវជ្រាវទា ក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងធម្មការ និងសា សនាមិនទាន់បញ្ជាក់ថា ព្រះសង្ឃមួយអង្គនេះគង់ នៅវត្តណានៅ ឡើយទេ ប៉ុន្តែក្រសួងបានចាត់វិធានការហើយពា ក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាំពាក្យដដែល បានបន្ថែមថា ក្នុងករណីនេះ ដែរគណៈសង្ឃគឺជាអ្នកវិនិច្ឆ័យទៅ លើការប្រណិប័តន៍ ធម៌ វិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះបើសិនជាខាង គណៈសង្ឃមើលឃើញ ចំណុចដែលសម្តែងឬក៏សម្ញែងរ បស់ភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គនេះ ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិក្ខាបទកន្លែងណា ខាង គណៈសង្ឃនឹងវិនិច្ឆ័យទៅតាម កម្រិតនៃទោស។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសាសន៍របស់លោក សេង សុមុនី៖ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ការដែលប្រជាពលរដ្ឋចាប់ អារម្មណ៍ទៅលើព្រះសង្ឃមួយ អង្គនេះបន្ទាប់ពីលោក បានបង្ហោះរូបភាព ជាមួយសម្រស់ធម្មជាតិទឹក ជ្រោះជាច្រើននៅលើប ណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនាសប្តាហ៍កន្លងទៅ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment