ប្រុងប្រយ័ត្ន!! ព្រឹកម្សិលមិញនេះ រកឃើញអាជីវករផ្សារអូឬស្សីម្នាក់ទៀត និងកូនតូចៗចំនួន ៣នាក់ (អាយុ១០ឆ្នាំ ៣ឆ្នាំ និង៧ខែ) បានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមការលិខិតរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា ព្រឹកទី ៤មេសា នេះ មានអាជីវករផ្សារអូឬស្សីម្នាក់បានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ហើយបានឆ្លងទៅកូនតូចៗ៣នាក់ថែមទៀត ដែលមានដូចខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១- ឈ្មោះ ឈួន ខារី ភេទស្រី អាយុ៣៤ឆ្នាំ ជាអាជីវករនៅផ្សារអូឬស្សី លក់គ្រឿងភ្លើង តូបលេខ ១០២-១០៣ (ក០៣) ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន ផ្ទះលេខ ២៤៥E3Z ផ្លូវលេខ ២១៧ សង្កាត់អូរឬស្សីទី២ ខណ្ឌ៧មករា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២- កុមារី អាយុ ៣ឆ្នាំ (ជាកូនរបស់មោះ ឈួន ខារី) ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន ផ្ទះលេខ ២៤៥E3Z ផ្លូវលេខ ២១៧ សង្កាត់អូរឬស្សីទី២ ខណ្ឌ៧មករា

៣- កុមារា អាយុ ៧ខែ (ជាកូនរបស់មោះ ឈួន ខារី) ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន ផ្ទះលេខ ២៤៥E3Z ផ្លូវលេខ ២១៧ សង្កាត់អូរឬស្សីទី២ ខណ្ឌ៧មករា

៤- កុមារី អាយុ ១០ឆ្នាំ (ជាកូនរបស់មោះ ឈួន ខារី) ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន ផ្ទះលេខ ២៤៥E3Z ផ្លូវលេខ ២១៧ សង្កាត់អូរឬស្សីទី២ ខណ្ឌ៧មករា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment