ស.ពអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ទីមួយ ត្រូវយកទៅកប់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅលើដី៥ហិកតាដែលត្រៀមទុក ហើយ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមសារព័ត៌មាន សារព័ត៌មាន អង្គរជ័យ Angkorchey News បានបញ្ជាក់ថា: សា.កស.ពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរឥស្លាម ដែលស្លា.ប់ដោយសារជំងឺកូវិដ១៩ ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យយកទៅក.ប់នៅលើដី ដែលបានត្រៀមទុកសម្រាប់អ្នកស្លា.ប់ដោយសារជម្ងឺកូវីដ១៩ នៅស្រុកឱរ៉ាល់ នាថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះគឺជាសា.កស.ពទីមួយបង្អស់ ដែលបានយកទៅកប់នៅទីតាំងខាងលើនេះ។ សា.កស.ពនេះមិនអាចដុតបានទេ ដោយសារតែជាសា.កស.ពជនជាតិខ្មែរឥស្លាម ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាត នឹងត្រូវគោរពតាមប្រពៃណីសាសនារបស់បងប្អូនឥស្លាម។ ការក.ប់សា.កស.ពបងប្អូនខ្មែរឥស្លាមនេះ គឺក្រុមគ្រូពេទ្យបានកប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អភិបាលស្រុកឱរ៉ាល់ លោក មួង ធី បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការត្រៀមទុកដីចំនួន១០ហិកតាសម្រាប់បូជាស.ពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ នឹងត្រៀម៥ហិកតាសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិឥស្លាម ដែលបានស្លា.ប់ដោយសារជំងឺ-១៩។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក មួង ធី ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា សម្រាប់ទីតាំង ដែលត្រៀមក្នុងការបូជាស.ពអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ជនជាតិខ្មែរយើងនៅមិនទាន់អាចដំណើរការបាននៅឡើយទេ ព្រោះការរៀបចំរបស់ក្រុមបច្ចេកទេសនៅមិនទាន់ចប់សព្វគ្រប់នៅឡើយ។ ឡម៉ាស៊ីនចំនួន៤គ្រឿង នៅបន្តរក្សាទុកក្នុងសាលាស្រុក រង់ចាំក្រុមបច្ចេកបញ្ចប់ការងាររៀបចំទើបដឹកទៅកាន់ទីតាំងឈាបនដ្ឋាននោះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment