បងប្អូនគ្រួសារ​.ស.ព កូវីត19​ ម្នាក់ត្រូវបានមនុស្សសន្លប់ភ្លាមៗក្រោយត្រូវបានពាក្យពាក់ខោវអាវការពារកំរិតខ្ពស់ដើម្បីលើក. ស,ព

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​​: ដូចដែលបងប្អូនបានដឹងហើយថាក្រុមគ្រូពេទ្យតែងតែមើលថែទាំអ្នកជំងឺជាច្រើនរៀងរាល់ថ្ងៃដែលធ្វើឱ្យមានការប្រឈមមុខជាមួយគ្រោះថ្នាក់នឹងជំងឺជាច្រើនរួមទាំង​ ជំងឺកូវីត19 ដូច្នេះបានក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ចេញនៅខោអាវកំរិតខ្ពស់ការពារជំងឺ កូវីត 19 នេះមក សម្រាប់ខោអាវកំរិតខ្ពស់មួយនេះដែរវាគឺជាខោវអាវសុទ្ធសឹងតែគ្មានខ្យល់ចូលបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យើងគ្រប់គ្នាតែងតែឃើញលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យពាក់ខោវអាវការពារកំរិតខ្ពស់នេះជាប្រចាំនៅពេលដែលពួកគាត់ចុះយកអ្នកជំងឺនិងចុះយល់សំណាងពីរនាក់ជំងឺម្ដងៗគឺពួកគាត់ពិបាកនឹងក្ដៅខ្លាំងប៉ុន្តែវាជាក្ដីអាណិតស្រលាញ់និងតួនាទីរបស់ពួកគាត់

ជាមួយគ្នានេះបង្ហាញឱ្យឃើញនៅផងពិបាករបស់ខោអាវណាកំរិតខ្ពស់នេះផងដែរនោះគឺ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បងប្អូនគ្រួសារសព កូវីត19 ដោយក្តីស្រលាញ់សពពេក ពាក់ខោវអាវការពារកំរិតខ្ពស់ សុំលើកសពខ្លួនឯង បណ្តាលអោយដួលសន្លប់ 2 ម្តង ដោយមិនទប់នឹង ភាពក្តៅ ហបខ្យល់ ហេវហត់ ពួកគាត់ពាក់តែ2ទៅ3ម៉ៅងសោះ ចុះទំរាំ លោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យ ត្រូវពាក់ខោវអាវ ការពារនេះ ច្រើនម៉ៅង ពេលខ្លះ រហូតដល់ 12 ម៉ៅង តើរាល់ថ្ងៃនេះពួកគាត់លំបាក នឹងតស៊ូ យ៉ាងណា ដូចនេះបងប្អូន ត្រូវចូលរួម ទាំងអស់គ្នា រក្សាអោយបាន 3 ការពារ 3កុំ 🙏🙏🙏( វត្តត្រែងត្រយឹង ឃុំត្រែងត្រយឹង ស្រុកភ្នំស្រួច)ប្រភពរូបភាព បូជាសព ដោយក្រុមកាងារ រដ្ឋបាលស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment